KHU PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM KẾT HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÀ NHÀ KHÁCH CÔNG VỤ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thông tin

Dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giữa Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố và Nhà đầu tư tư nhân. TWG là Nhà đầu tư tư nhân được chọn để nghiên cứu lập Đề xuất dự án đầu tư, làm tiền đề cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

 

  • Giá trị đầu tư: 592 tỉ VND
  • Qui mô: 300 giường
  • Diện tích đất: 24.851 m2

 

  • Tổng diện tích sàn xây dựng:     

- Khu phân tích xét nghiệm: 2.940 m2

- Bệnh viện đa khoa 300 giường: 11.127 m2

- Khu điều dưỡng bệnh nan y: 12.144 m2

- Nhà công vụ: 5.147 m2

Dự án liên quan